CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

  Financiële werkzaamheden

  1. Het opstellen van een conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging, voor het komende boekjaar. Het berekenen van de ledenbijdrage, voortvloeiend uit de begroting, conform de verdeelsleutel uit de Akte van Splitsing.
  2. Het verzorgen van de administratie en incasso van de voorschot- en definitieve bijdragen en eventuele éénmalige bijdragen.
  3. Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van deze bijdrage(n) Het, indien nodig, nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.
  4. Het beantwoorden van (telefonische) vragen van leden omtrent de te betalen bijdragen. 
  5. Het beheren en administreren van de ten name van de Vereniging staande bankrekening(en), inclusief het beheer van de reservegelden. Alles in overleg met het bestuur.
  6. Het namens de Vereniging en ten laste van de bankrekening van de Vereniging betalen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten van de Vereniging en de administratieve verwerking van de nota’s. 
  7. Het vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging over het verstreken boekjaar, bestaande uit de exploitatierekening en de balans per ultimo van het betreffende boekjaar, aangevende het overzicht van activa en passiva. 
  8. Het toezenden of ter hand stellen van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het tijdens kantooruren verstrekken van nadere informatie hieromtrent. 
  9. Het met de betrokken leden eventueel verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo. 
  10. Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand.
  11. Het schriftelijk informeren van de voorzitter omtrent eigendomsoverdrachten in het complex. 
  12. Het verzorgen van de mutatie in ons systeem en het schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden over belanghebbende zaken, zoals: samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur, toezending van laatste jaarstukken, laatste notulen, lopende begroting, reglementen, mogelijkheden van extra diensten.
  13. De zorg voor het voldoende verzekerd houden van het gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren zoals omschreven in het Reglement van Splitsing, alsmede een aparte verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid, en mogelijke overige verzekeringen welke door de VvE reeds zijn afgesloten, welke kan ontstaan voor de Vereniging en voor de eigenaars als zodanig.