CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Administratieve werkzaamheden

  1. Het, in overleg met de voorzitter en/of plaatsvervangend-voorzitter, organiseren, convoceren en bijwonen van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de Vereniging.
  2. Het vervaardigen van de notulen van de ledenvergaderingen en deze toezenden aan de leden. 
  3. Het verzorgen van alle correspondentie van de Vereniging.
  4. Het uitvoeren van financieel-administratieve werkzaamheden, die verband houden met de genomen besluiten tijdens de ledenvergadering. 
  5. Het adviseren van de Vereniging omtrent te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen op bepalingen van de splitsingsakte, het (huishoudelijk) reglement en genomen besluiten door eigenaars/gebruikers. 
  6. De archivering van alle stukken die betrekking hebbende op de Vereniging.